KANTES OÜ üldtingimused

 

1.         Sissejuhatus

1.1.     KANTES OÜ üldtingimused sätestavad KANTES OÜ ja tellija vastastikused õigused ja kohustused ning vastutuse kooskõlas Eesti Vabariigis kehtiva seadusandlusega. KANTES OÜ osutab teenuseid oma tellijatele ainult käesolevate üldtingimuste alusel.

 

2.         Üldsätted

2.1.     Üldtingimused sätestavad kõik teenuse osutamisega seonduvad tingimused, milles ei ole tellimislepingus eraldi kokku lepitud.

2.2.     Kui üldtingimused on tellimuslepingust erinevad, kehtivad tellimuslepingu tingimused.

2.3.     Tellimusleping on KANTES OÜ ja tellija vahel sõlmitud kirjalik kokkulepe kirjaliku või suulise tõlketeenuse osutamiseks, mis sõlmitakse üldjuhul KANTES OÜ pakkumuse (hinnapakkumine) ja tellija nõustumuse (tellimiskiri) vormis.

 

3.         Tõlketeenuse mõiste ja eesmärk

3.1.     Tõlketeenus on tellija konkreetsele eesmärgile suunatud tõlkimisprotsess, mille tulemusena valmiv tõlge edastatakse tellijale kas paberkandjal või elektroonilisel kujul (kirjalik tõlge) või suuliselt (suuline tõlge).

3.2.     Teenuse osutamise eesmärk on lähtekeelses tekstis sisalduva informatsiooni edasiandmine sihtkeelses tekstis (tõlkes) selle kasutamise eesmärgile vastava täpsuse ja täielikkusega.

 

4.         Teenuse tellimine ja osutamine

4.1.     Hinnapakkumise saamiseks esitab tellija KANTES OÜ-le hinnapäringu koos kõikide tõlgitavate materjalidega ja täpsustades sealjuures teenuse eripärad (tõlke eesmärk, spetsiifiliste terminite kasutamine jne). Hinnapäringule lisatud materjalid peavad olema oma lõplikus tõlgitavas vormis ja mahus. Juhul kui tellija poolt KANTES OÜ-le edastatud materjalides sisalduvate tähemärkide arvu ei ole võimalik kindlaks teha, on esialgne hinnapakkumine hinnanguline ja teenuse lõplik hind kujuneb pärast tõlke valmimist vastavalt tõlgitud materjalide tegelikule mahule.

4.2.     KANTES OÜ esitab tellijale hinnapäringus esitatud tõlke kohta omapoolse hinnapakkumise, milles näidatakse ära teenuse hind, täitmise tähtaeg ja muud olulised tingimused. KANTES OÜ poolt osutatava tellimuse miinimumhind on 25.-€.

4.3.     Hinnapakkumine kehtib selles osutatud tähtaja jooksul. Juhul kui hinnapakkumises ei ole selle kehtivuse tähtaega eraldi märgitud, kehtib hinnapakkumine 15 kalendripäeva alates selle edastamisest tellijale.

4.4.     Kui tellija soovib tellida tõlget vastavalt hinnapakkumises toodud tingimustele, edastab tellija KANTES OÜ-le vastava kirjaliku tellimuse. Tellimus jõustub selle kirjalikult kinnitamisel KANTES OÜ poolt.

4.5.     Kui tellija soovib muuta tellimuse sisu või materjale teenuse osutamise ajal, kohustub ta KANTES OÜ-d sellest viivitamatult kirjalikult informeerima. Kõik nimetatud muudatustest tingitud hinnamuutused kannab tellija.

4.6.     KANTES OÜ kohustub osutama teenust vastavalt oma parimatele oskustele ja võimetele ning tellija poolt edastatud tõlke kasutamise eesmärgiga. Kui KANTES OÜ-d ei teavitata tõlke kasutamise eesmärgist, loetakse tõlke eesmärk informatiivseks.

4.7.     KANTES OÜ kohustub tellija poolt üleantud materjale ning kõiki teenuse osutamisega talle tellija kohta teatavaks saavaid asjaolusid käsitlema konfidentsiaalsena.

4.8.     KANTES-OÜ-l on õigus tellimuse täitmise käigus tellijalt küsida selgitusi tõlgitavas materjalis esinevate spetsiifiliste terminite ja lühendite kohta ning saada selle kohta täiendavat nõutavat infot. Spetsiifiliseks infoks loetakse termineid ja lühendeid, mis ei ole lähtekeeles üldkasutatavad, on kitsalt erialased või ainult organisatsioonisisesed. Täiendava info mitteedastamisel KANTES OÜ ei vastuta nende terminite ja/või lühendite asjakohase tõlkimise eest.

4.9.     Suuline tõlge arveldatakse tundide arvu järgi (viimane alanud tund ümardatakse täistunniks üles) või kokkulepitud päevatasu järgi. Suulise tõlketeenuse osutamisel lisanduvad teenuse maksumuse hinnale sõiduaeg, sõidukulud ning vajadusel ööbimis- ja toitlustuskulud.

 

5.         Tellimuse täitmise tähtaeg

5.1.     Tellimuse täitmise tähtaeg on sätestatud hinnapakkumises.

5.2.     KANTES OÜ kohustub tagama tõlke valmimise tellijaga kokkulepitud tähtajaks. Tellimuse täitmise tähtajaks loetakse tähtaja kuupäeva hiljemalt kell 23.59.

5.3.     Tähtajast kinnipidamise kohustus eeldab, et KANTES OÜ on saanud õigeaegselt kätte kõik teenuse osutamiseks vajalikud materjalid ja täiendava informatsiooni.

5.4.     Kui tellija ei ole taganud teenuse osutamiseks vajalike materjalide õigeaegset üleandmist, ei ole õigeaegselt edastatud punktis 4.8. sätestatud täiendavat infot või on teenuse osutamise käigus teinud materjalides muudatusi, on KANTES OÜ-l õigus ühepoolselt muuta tellimuse täitmise tähtaega, informeerides tellijat kirjalikult uuest tähtajast viivitamatult pärast seda, kui tellija on täitnud teenuse osutamiseks vajalikud kohustused.

5.5.     KANTES OÜ kohustub tellijat viivitamatult informeerima asjaoludest, mis võivad takistada tõlke õigeaegset valmimist, kui takistavaid asjaolusid ei ole võimalik kõrvaldada.

 

6.         Tõlke üleandmine ja vastuvõtmine

6.1.     Valmis tõlge edastatakse tellijale elektrooniliselt. tellija kinnitab 1 tööpäeva jooksul töö kättesaamist KANTES OÜ-le elektronkirjaga. Kinnituse tähtaegsel mittesaatmisel tellija poolt loetakse tellimus üleantuks ka juhul, kui KANTES-OÜ-le laekub automaatne kinnitus saadetud elektronkirja saabumise kohta tellija serverisse. KANTES OÜ ei vastuta piisava vaba mahu olemasolu eest tellija serveris ja antud vea esinemisel loetakse tellimus samuti üleantuks.

6.2.     Elektroonilisel kujul edastatud tõlke korral KANTES OÜ (kasutab üldkasutatavat kontoritarkvara) ei vastuta ühildamatuse eest tellija tarkvaraga.

6.3.     Tellija kohustub tõlke üle vaatama ja esitama võimalikud pretensioonid kirjalikult hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates selle kättesaamisest. Kui selle tähtaja jooksul ei ole osutatud teenuse kohta pretensiooni esitatud, loetakse tõlge nõuetekohaselt vastuvõetuks.

6.4.     Kui tellija esitab KANTES OÜ-le ettenähtud tähtaja jooksul põhjendatud pretensiooni, lepivad KANTES OÜ ja tellija kokku tähtaja, mille jooksul on KANTES OÜ kohustatud oma kuludega vead parandama. Puudused tuleb tellijal esitada kirjalikult ning tähistada valminud tõlkes nii täpselt kui võimalik.

6.5.     Kui tellija keeldub tähtaja kokkuleppimisest või annab paranduste tegemiseks korralduse kolmandale isikule, vabaneb KANTES OÜ kohustusest vigu parandada.

6.6.     Kui KANTES OÜ parandab vead kokkulepitud tähtaja jooksul, tasub tellija KANTES OÜ-le kogu teenuse osutamise eest kokkulepitud summa. Kui KANTES OÜ ei paranda vigu kokkulepitud tähtaja jooksul, on tellijal õigus nõuda hinna alandamist maksimaalselt kuni 30%. Vähetähtsate vigade korral (mis ei muuda teksti mõtet) ei ole tellijal õigust lepingust loobuda või nõuda hinna alandamist.

6.7.     Tellijal on õigus tellimus tühistada. Tellimuse tühistamisel tellijast olenevatel põhjustel on tellija kohustatud KANTES-OÜ-le tasuma proportsionaalselt selleks ajahetkeks teostatud töömahu eest.

6.8.     Tõlke varalised autoriõigused lähevad tellijale üle siis, kui tõlke eest kokkulepitud summa on täielikult tasutud KANTES OÜ poolt esitatud arvel märgitud arveldusarvele.

 

7.         Tasumine

7.1.     KANTES OÜ koostab arve üks kord kuus vastavalt käesolevates üldtingimustes sätestatud tingimustele.

7.2.     Tellija kohustub tasuma osutatud teenuse eest KANTES OÜ poolt esitatud arvel märgitud tähtajaks, summas ja tingimustel.

7.3.     Maksmisele kuuluvad summad loetakse tasutuks, kui vastav summa on laekunud KANTES OÜ arvelduskontole.

7.4.     Mitteõigeagsel tasumisel tasub klient viivist 0,06% mittetähtaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest.

7.5.     Kõik võlgade sissenõudmise kulud (inkassofirma nõuded) kannab tellija.

 

8.         Vastutus

8.1.     KANTES OÜ ei vastuta tõlgetes esinevate vigade eest, mille põhjuseks on vead, vahelejätmised, ebamäärasus või tähenduste puudumine lähtetekstis.

8.2.     KANTES OÜ ei vastuta muudatuste eest, mis on kolmandate isikute poolt tehtud pärast tõlke edastamist tellijale.

8.3.     KANTES OÜ maksimaalne vastutus on piiratud konkreetse tellimuse hinnaga.

8.4.     KANTES OÜ vastutus osutatud teenuse eest lõpeb käesolevate üldtingimuste punktis 6.3. nimetatud tähtaja möödumisel.

8.5.     Tellija vastutab, et tõlke tellimisega ei rikuta mingeid autoriõigusi ega kolmandate isikute õigusi ning võtab selle rikkumise korral enda kanda kõik KANTES OÜ-le esitatavad võimalikud nõuded.

 

9.         Lõppsätted

9.1.     KANTES OÜ ja tellija vahelised vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel.

9.2.     Kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus Eesti Vabariigi seadusandluse kohaselt.

9.3.     Käesolevate üldtingimuste ühe või mitme punkti tühisus ei mõjuta selle muude punktide kehtivust. Sel juhul kehtib õiguslikust ja majanduslikust aspektist lähim kehtiv tingimus.

9.4.     Erinevuste korral käesoleva dokumendi eestikeelses originaali ja mistahes tõlkes kehtib eestikeelne redaktsioon.